Mzdy

 • evidencia a vedenie osobných spisov v elektronickej forme
 • kompletné spracovanie miezd, výplatných pások, výplatných listín, mzdovej rekapitulácie na základe podkladov klienta
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov – sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne
 • mesačný prehľad – daňový úrad
 • evidencia dochádzky, výpočet PN, evidencia stravného, sociálny fond, daňový bonus
 • evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov daní z príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie zápočtových listov a potvrdení o zdaniteľnej mzde
 • vedenie mzdových a evidenčných listov
 • podklady pre tvorbu sociálneho fondu
 • príprava prevodných príkazov na vyplatenie miezd a odvodov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a zdravotného poistenia
 • povinné či dohodnuté zrážky zo mzdy z titulu exekúcie a podobne
 • spracovanie štatistických výkazov a reportov
 • rôzne dohody na požiadanie klienta (napr. dohoda o hmotnej zodpovednosti a pod.)
 • distribúcia výplatných pások do rúk zamestnancov
 • ostatné administratívne úkony spojené so vznikom, ukončením a zmenami pracovného pomeru