Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo:

 • spracovanie dokladov, ich posúdenie z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka – pokladňa, banka, interné doklady
 • kniha faktúr – vydané a prijaté faktúry
 • kniha hmotného a nehmotného majetku – odpisy
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz
 • daňové priznanie – daň z motorových vozidiel
 • účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkochdaňové priznanie k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo:

 • prvotné spracovanie dokladov, ich posúdenie z daňového hľadiska
 • vedenie hlavnej knihy účtov – pokladňa, banka, interné doklady
 • kniha faktúr – prijaté a vydané faktúry, ostatné pohľadávky a záväzky
 • kniha hmotného a nehmotného majetku – odpisy
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz
 • daňové priznanie – daň z motorových vozidiel
 • účtovná závierka , súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 • daňové priznanie k dani z príjmov